Oferta

 

Oferujemy szeroki zakres usług wspierających działanie firm, na każdym etapie ich rozwoju w następujących dziedzinach:

L

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

L

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

L

prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

L

sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

L

sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
wnisoki o dofinansowania z PFRON

L

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

L

kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji

L

wypełnianie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz składania ich do odpowiednich urzędów,

L

reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania

L

sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,

L

rozliczenia roczne PIT,
rozliczanie dochodów zagranicznych 

L

inne usługi wg potrzeb i życzeń Klienta.